Contracte de serveis de l’Agència Catalana de la Joventut 2021

Convocatorias
Conceptualització i coordinació de la Sala d’Art Jove durant l’any 2021
30.11 / 2020 / 14h 00

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de l’Agència Catalana de la Joventut  pel servei de conceptualització i coordinació de la Sala d’Art Jove durant l’any 2021.
 
EXPEDIENT 37/20/PJ/O
 
1. Entitat adjudicadora: Agència Catalana de la Joventut.
 
2. Objecte: servei de conceptualització i coordinació de la Sala d’Art Jove durant l’any 2021:
a) Descripció: servei de conceptualització i coordinació de la Sala d’Art Jove durant l’any 2021.
b) Termini d’execució: Des de l’1 de gener de 2021, o des de la signatura del contracte si fos posterior, fins a 31 de desembre de 2021.
 
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: 
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d'adjudicació: concurs.
 
4. Pressupost base de licitació:
Màxim total de 40.000 €, IVA no inclòs. L’import de licitació dels dos lots és el següent:
Lot 1: 22.000,00€, IVA no inclòs.
Lot 2: 18.000,00€, IVA no inclòs.
Valor estimat del contracte: 80.0000€, IVA exclòs.
 
5. Garanties:
a) Provisional: No s’exigeix
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
 
6. Obtenció de documentació i informació:
els plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars es podran obtenir o bé trucant per telèfon o bé al perfil del contractant o bé apropant-se a:
 
a) Entitat: Agència Catalana de la Joventut (Àrea Assessoria Jurídica).
b) Domicili: Carrer Calàbria, 147.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08015.
d) Telèfon: 93.483.83.92.
e) Fax: 93.483.83.62.
f) accés al perfil: http://www.acjoventut.cat
g) Data límit d'adquisició de documents: fins el 10 de gener de 2019.
 
7. Requisits específics del contractista:
s'exigirà l'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica d’acord al plec de clàusules administratives particulars.
 
8. Presentació d'ofertes:
a) Termini de presentació de proposicions: fins les 14 hores del dia 30 de novembre de 2020.
b) Documentació a presentar: la que s'exigeix als plecs que regulen la licitació.
c) Lloc de presentació: mitjançant eina sobre digital.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos, comptats a partir de la data d'obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: no s'admetran.
 
9. Obertura de les ofertes:
a) Obertura de les ofertes econòmiques (sobre B, documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar de forma automàtica i que es relacionen al punt 10.b d’aquest anunci). La Mesa de contractació es reunirà en un acte públic el dia 2 de desembre a les 13.30 hores. Aquesta data pot variar si es presenten pliques per correu o s’han d’esmenar proposicions. La nova data es comunicarà oportunament als licitadors.
 
10. Criteris d'adjudicació:
Segons plec de prescripcions tècniques. Sobre una puntuació de 49 punts amb criteris de valoració subjectius i 51 punts amb criteris de valoració quantificables automàticament, i que es descriuen als plecs de clàusules administratives de l’expedient.
 
-
 
Tota la informació i documentació la podreu trobar a:
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=71920919&lawType=
 
Barcelona, 12 de novembre de 2020